Π.Ο.Ε.Σ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

Επίδομα Στήριξης Τέκνων

Επίδομα Στήριξης Τέκνων

espedm.gr      www.espedm.gr
Αριθμός Γονέων :
Αριθμός Τέκνων:
Εισόδημα :
Ισοδύναμο Εισόδημα :
Μηνιαίο Επίδομα Τέκνων :
Ειδικό Επίδομα Τέκνων :
ΟΔΗΓΙΕΣ

Αριθμός Γονέων : "Σε περίπτωση χηρείας ή διαζυγίου πληκτρολογείστε
                     τον Αριθμό ' 1 '.Αλλιώς Πληκτρολογείστε τον Αριθμό ' 2 ' "


Αριθμός Τέκνων : "Πληκτρολογείστε τον Αριθμό Των Τέκνων."
                     Το ενιαίο επίδομα καταβάλλεται για τέκνα που είναι άγαμα
                     και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο
                     έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά, για τα
                     τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς
                     και σε Ι.Ε.Κ., το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο
                     φοίτησής τους που προβλέπεται από την κάθε σχολή και σε
                     καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους.

Εισόδημα : "Πληκτρολογείστε το Καθαρό Οικογενειακό Εισόδημα ."
                     Ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα των καθαρών
                     ποσών των συζύγων που δηλώθηκαν το προηγούμενο οικονομικό
                     έτος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

                     Μετά την ουσιαστική κατάργηση των θεσμικών μέτρων υπέρ
των πολυτέκνων, καταργούνται με τον νόμο 4093 ΦΕΚ 222/12-11-2012
όλα τα πολυτεκνικά επιδόματα καιη ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης
μητέρας και στη θέση τους καθιερώνεται ένα «ενιαίο επίδομα στήριξης
τέκνων» .

                     Το “ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων” καθορίζεται ανάλογα
με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων σε σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα
για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τροποποιήθηκε ο νόμος 4093 ΦΕΚ222/12-11-2012
( Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4110/2013 (Α ́17) καταργείται.)
με τον νόμο
4144 ΦΕΚ 81/2013(άρθρο 38 παραγρ. 8).


                     Στην εφαρμογή περιλαμβάνεται και το “ Ειδικό επίδομα
τρίτεκνων και πολύτεκνων “ το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500)
ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο
εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για
τις τρίτεκνες οικογένειες. Το ως άνω όριο οικογενειακού εισοδήματος
προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις τετράτεκνες
οικογένειες και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επιπλέον
τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα και που
θεσπίστηκε με το νόμο 4141 ΦΕΚ 81/2013 (άρθρο 40) .

      Θεόδωρος Πετκίδης
         Ανθλχος(ΑΤΘ)
   Πρόεδρος του Προσωρινού Δ.Σ. της Ε.Σ.Πε.Δ.Μ.
(Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας)

Περισσότερες Πληροφορίες
"ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΠΕ"

Πρόσθετες πληροφορίες